2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam financial crisis 2008

by surinahFGH
0 commentในวิดีโอนี้ ฉันอธิบายวิกฤตการเงินโลกปี 2008 ฉันพยายามอธิบายสาเหตุของภาวะถดถอยครั้งใหญ่หรือวิกฤตการเงินโลกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด เราเรียนรู้ว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร ภาระผูกพันในตราสารหนี้หลักประกันคืออะไร Credit Default Swaps คืออะไร และด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามทำความเข้าใจว่าตลาดที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาล้มเหลวและนำไปสู่วิกฤตการเงินทั้งหมดอย่างไร ดูวิดีโอการเงินมาลายาลัมนี้เพื่อเรียนรู้สาเหตุและจุดเริ่มต้นของภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2008 #วิกฤตการเงิน #ภาวะถดถอยครั้งใหญ่ #thebigshort Please like, share, support and Subscribe at 🙂 WhatsApp – +91-98471 81078 Instagram – sharique.samsudheen Like and follow on Facebook ที่ For Business Inquiries – sharique.samsudheen@gmail.com .

Images related to the topic financial crisis 2008

2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam

2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam

Search related to the topic 2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam

#സമപതതക #മനദയ #എങങന #ആണ #സഭവചചത #Financial #Crisis #Explained #Detail #Malayalam
2008 സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എങ്ങനെ ആണ് സംഭവിച്ചത്? 2008 Financial Crisis Explained in Detail Malayalam
financial crisis 2008
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  Part-15 | MCQ's | Business Finance | UGC NTA NET Commerce | June 2020 Exam business finance b.com

Related Posts

Leave a Comment